paylaş

Herkes yaşamı boyunca bir çeşit acıyı deneyimleyecektir, bununla birlikte, anksiyete veya depresyona sahip olan insanlar için, ağrı özellikle yoğunlaşabilir ve tedavi etmek zor olabilir. Örneğin, depresyon yaşayan bireyler, genellikle diğer bireylerden daha şiddetli ve uzun süreli acı çekerler. Anksiyetenin, depresyonun ve ağrının örtüşmesi çok açıktır. Kronik ağrı ve bazen fibromiyalji, irritabl bağırsak sendromu, bel ağrısı, baş ağrısı ve sinir ağrısı gibi zayıflatıcı sendromlar. Psikiyatrik bozukluklar sadece ağrı yoğunluğunu değil, aynı zamanda engelli olma riskini de artırır.

Araştırmacılar, bir kez, ağrı, endişe ve depresyon arasındaki bağlantının çoğunlukla biyolojik faktörlerden ziyade psikolojik olarak sonuçlandığına inanıyorlardı. Kronik ağrı depresyona yol açabilir ve ayrıca majör depresyon duygusal olarak ağrılı hissedebilir. Ancak araştırmacılar beynin nasıl çalıştığı ve sinir sisteminin vücudun diğer alanlarıyla nasıl etkileştiği hakkında daha fazla şey öğrendikçe, ağrının depresyon ve anksiyete ile bazı biyolojik mekanizmaları paylaştığını gördüler. Terapi, anksiyete veya depresyonla boğulduğunda tedavi zorludur. Ağrıya odaklanmak, hem klinisyenin hem de hastanın bir psikiyatrik bozukluğun da mevcut olduğunun farkındalığını gizleyebilir. İki tip problemin doğru teşhis edilmesi durumunda bile tedavi edilmesi zor olabilir.

Ağrıda Depresyon ve Anksiyete

soyut

 • Özellikle depresyon ve anksiyete olmak üzere duygudurum bozuklukları, tüm klinik ortamlarda ağrı algısının alevlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 • Depresyon genellikle kronik ağrının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve sonuç ölçümleri ve yaşam kalitesini iyileştirmek için tedavi ihtiyacı vardır.
 • Kaygı, rehabilitasyonu engelleyen düşünceleri ve davranışları olumsuz yönde etkiler.
 • Akut hastane ortamlarındaki anksiyete ve depresyon da ağrı deneyimini olumsuz etkilemektedir ve hem yetişkinlerde hem de çocuklarda dikkate alınmalıdır.
 • Kötü ağrı kontrolü ve belirgin duygudurum bozuklukları perioperatif dönemde kronik postoperatif ağrının gelişimine katkıda bulunur.

Giriş

Ağrı kavramları, vücuttaki belirli bir lezyonun beyin tarafından ağrı olarak yaşandığı erken nosiseptif Kartezyen prensibinden radikal bir şekilde uzaklaşmıştır. Bunun yerini, doku hasarının, psikolojinin ve çevresel faktörlerin ağrı deneyimini belirlemek için etkileştiği, yaygın olarak kabul edilen biyopsikososyal model almıştır. IASP'nin “doku hasarı ile ilgili hoş olmayan bir duyusal veya duygusal deneyim” gibi acı tanımı, ağrı algısı için duygudurum ve duyguların önemli rolünü daha da vurgulamaktadır. Bunların arasında, depresyon ve anksiyete, ağrı deneyimine önemli katkıda bulunanlar olarak görülmüştür ve kapsamlı olarak çalışılmıştır.

Depresyon

Depresyon yaygın bir ruh hali, olağan faaliyetlere olan ilginin azalması ve zevk yaşama kabiliyetinin azalması ile karakterizedir. Bu tanım içinde sınıflandırmalarıyla birlikte bir bütünlük, semptom ve işaret yelpazesi vardır. DSM-IV (Diagnostik ve İstatistiksel El Kitabı) psikiyatrik durumlar için yaygın bir tanısal sınıflandırma sistemidir ve aynı zamanda araştırma, sigorta ve idare için de kullanılmaktadır [1]. Depresyon ya da diğer psikiyatrik bozuklukların tanısı için yaygın bir ön koşul, herhangi bir belirtinin klinik olarak önemli sıkıntıya ya da sosyal, mesleki ya da diğer önemli işlev alanlarının bozulmasına yol açmasıdır.

Problemin Ölçeği

Kronik ağrının depresyonla ilişkisi son birkaç on yıldır büyük ilgi görmüştür. Kronik kas-iskelet ağrısı hastaları genel popülasyon çalışmasında ağrı olmayanlara göre daha yüksek depresyona sahiptir [2]. Bir ağrı kliniği popülasyonundaki hastaların üçte biri, yapılandırılmış görüşmelerden [3] sonra Teşhis ve İstatistik El Kitabı (DSM IV) kriterlerine göre 'majör depresyona' sahipti. Ağrının varlığı, artan ağrı şiddeti depresif belirtileri daha da kötüleştirse de depresyonun tanınmasını zorlaştırabilir [4].

Teşhis ve Değerlendirme Konuları

Yaygın olarak kabul edilse de, depresyon ve kronik ağrı arasındaki ilişki, tanı zorlukları ile gölgelenmektedir. 'Depresyon' için yapılan araştırmalarda, çalışmalarda çeşitli tanımlamalar vardır ve bunlar, özdeğerlendirme araçları, çizelge incelemeleri ve yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış klinik görüşmeler gibi çeşitli değerlendirme yöntemlerine yol açmaktadır. Depresyon ve kronik ağrı ile ilgili birçok çalışma, farklı kronik ağrı durumları ve depresyon için tanımlanmamış tanı kriterleri olan heterojen grup hastalarıdır. Bu açıkça çalışmaların geçerliliğini sorguluyor.

Klinik ortamda depresyonun şiddeti ve niteliğinin değerlendirilmesi için birçok araç bulunmaktadır. Kronik ağrıda, Zung Kendini Derecelendirme Depresyon Ölçeği (SDS), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASS) yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle SDS ve DASS kronik ağrı hastalarında yüksek iç tutarlılık ve geçerlilik göstermiştir. Bununla birlikte, yorgunluk, uykusuzluk ve kilo değişimi gibi birçok depresyon kriteri, kronik ağrının kendisine atfedilen semptomlardır. DSM-IV, kilo verme, iştah değişikliği ve tanıda yorgunluğa vurgu yapar ve Beck Depresyon Envanteri ve Zung Kendini Derecelendirme Depresyon Ölçekleri de bu tür somatik maddelerin önemli bir sayısını içerir. Bu 'kriter kirliliği' depresyonun aşırı tahmin edilmesine yol açabilir. DASS bu tür somatik maddeleri içermez ve özellikle kronik ağrı hastalarında depresyonun daha doğru bir değerlendirmesini sağladığını düşünmektedir [5]. Özellikle kronik ağrı hastaları için tasarlanan bir başka anket Depresyon, Anksiyete ve Pozitif Görünüm Ölçeği'dir (DAPOS). Bu ayrıca somatik öğeler içermez ve iyimserlik önlemlerini içerir [6].

Bu noktalar kronik ağrı hastalarında depresyon çalışmasında mevcut olan benzersiz zorluğu göstermektedir. Bu alanda meta analizlerin veya sistematik gözden geçirmelerin nispeten az olması şaşırtıcı değildir. Depresyon tek bir varlık değil, bir spektrum gibi, kronik ağrı hastaları da çok heterojen bir hasta grubudur. Kronik ağrıdaki depresyon ve çalışmalarını gözden geçirirken tüm bunların akılda tutulması gerekmektedir.

Depresyon ve Ağrı: Tavuk ve Yumurta?

Kronik ağrı ve depresyon arasında fizyolojik benzerlikler vardır. Örneğin, depresyonun patofizyolojisinde yer alan noradrenalin ve serotonin de ağrı algısının anatomik “azalan inhibisyonu” ile örtüşmektedir. Bu iki nörotransmiter, gelen ağrı uyaranını modüle etmek için limbik sistem ve periaqueductal bölgelerinde hareket eder. Bu nörotransmiterler ile çalışan antidepresanlar da depresyon varlığına bakılmaksızın analjeziktir.

Bu, depresyonun kronik ağrının kurulmasını takip edip etmediği veya kronik ağrının bir depresyon biçimi veya bunun bir spektrumunun bir tezahürü olup olmadığı sorusuna yol açar. Her iki görüş için de bazı kanıtlar vardır. Örneğin, önceden var olan depresyona sahip hastaların, üç yıllık bir dönemde göğüs ağrısı ve baş ağrılarının gelişmesi daha olası bulunmuştur [7]. Tersine, kırk çalışmaların gözden geçirilmesi, depresyonun uzamış ağrının bir sonucu olduğu fikrini desteklemiştir [8]. Bu yıkım için 'diatez-stres' modeli, şu anda depresyonun kronik ağrı sekelleri olduğunu destekleyen kabulde artmaktadır. Buna göre, psikolojik bir yatkınlığa (diatez) sahip olan, kronik ağrının stresleriyle üst üste konan insanlar, klinik depresyon geliştirir.

Kronik ağrı ayrıca anksiyete bozuklukları (aşağıda tartışılmıştır), somatoform bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozuklukları ile ilişkilidir. Depresyonda olduğu gibi, kronik ağrının başlangıcından önce kişinin önceden var olan, yarı-kalıcı özellikleri, kronik ağrının stresiyle aktive olur ve şiddetlenir, sonuçta tanınabilir psikopatolojiye yol açar [9]. Klinik pratikte kullanılan kronik ağrı ve sakatlığı (sarı bayraklar) öngören psikososyal unsurlar bu yapıya çok iyi uymaktadır.

Sarı Bayraklar, uzun süreli sakatlık veya bel ağrısına bağlı iş kaybını geliştirme veya sürdürme riskini artıran psikososyal faktörlerdir. Böyle içerir:

 • Sırt ağrısı ile ilgili tutum ve inançlar. Ağrının zararlı ya da sakat bırakma korkusu, korku-kaçınma davranışına neden olur.
 • Davranışlar. Uzatılmış dinlenme, oransız 'kesinti' kullanımı.
 • Tazminat Sorunları. İşe geri dönmek için mali teşvik eksikliği.
 • Teşhis ve tedavi. Sağlık profesyonel yaptırım engelliliği, işlevi iyileştirecek müdahaleler sağlamaz.
 • Duygular. Aktivite veya iş ile artan ağrı korkusu.
 • Aile ve İş. Aşırı koruyucu partner / eş, zarar verme veya felaketi teşvik etme korkusunu vurgulamak. Manuel çalışma ve iş tatminsizlik.

Ağrıda Depresyon Maliyeti

Sosyal işlevsellik, iş ve fiziksel aktivitelerin hepsi azalırken, depresyonun ağrı ile birlikteliği durumunda tıbbi hizmetlerin kullanımı artar [10]. Motivasyon ve tedaviye uyum da etkilenir [11]. Bu tür olumsuz sonuçlar, bu tür hastaların yaşam kalitesi konusunda çok az şüphe duymaktadır. Açıkça acı ve depresyon ayrı boyutlar olarak görülmemeli, doğada interaktif olarak kullanılmalıdır. Depresyonu düşünmeden ağrının tedavi edilmesine çalışılması muhtemelen boş bir girişim olacaktır.

Kronik Ağrıda Anksiyete

Anksiyete korku ve endişe üreten bilişsel, somatik, duygusal ve davranışsal bileşenlerle karakterize fizyolojik bir durumdur. Anksiyete genellikle kalp çarpıntısı ve nefes darlığı gibi fiziksel duyumlar ile eşlik ederken, bilişsel bileşen yaygın ve belirli bir tehlike beklentisini gerektirir. Depresyonda olduğu gibi anksiyete bozuklukları DSM-IV'te, genel anksiyete bozukluğu (GAD), panik bozukluk ve fobiler olmak üzere alt tipler ile kategorize edilmektedir. Kronik ağrı popülasyonlarında GAD en sık saptanan anksiyete bozukluğudur. Ağrı ve anksiyetenin bir arada olması belki de şaşırtıcı değildir: İkisi de tehlikeye yol açan ve hayatta kalma değerini bireye veren eylem gerekliliği.

Anksiyete bozuklukları, kronik ağrı popülasyonlarında sadece psikolojik komorbiditede depresyon için ikinci sıradadır. Anksiyete, herkesin normal bir cevabı olmakla birlikte, klinik kaygı, yoğunluğun artmasına ve normal işleyişe müdahale eden korku duygularının uzamasına neden olur. Kronik ağrılı anksiyete ölçümleri de güçlü bir ilişki gösterir: depresyonda olduğu gibi. Böyle bir çalışma, genel popülasyona kıyasla kaygı bozukluklarının prevalansında ikiye katlandı [12]. Anksiyetenin, ağrı deneyimlerinin alevlenmesinde felaket, hipervigilans ve korkudan kaçınma gibi bilişsel yapılarda önemli bir arabulucu olduğu düşünülmektedir.

 • Felaket, “olası en kötü sonuçlara” dayanmaktadır. Daha yüksek sakatlık ve ağrı şiddeti ile ilişkilidir ve kronik ağrı hastalarında önemli bir bilişsel ölçüm ve prognostik belirteçtir.
 • Ağrıda hipervijilans, ağrıya artan katılım ve ağrıya bağlı uyaranlardan kendini uzaklaştırma yeteneğinin azalmasıdır.
 • Korkudan kaçınma, ağrı veya yeniden yaralanma korkusuna dayalı hareket veya faaliyetlerden kaçınmadır. Bu, fiziksel rehabilitasyon için özellikle zahmetlidir ve 'kinesophobia' olarak adlandırılır.

Ağrıda Anksiyete Ölçümü

Depresyonda olduğu gibi birçok endişe durumu vardır. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri anketi, genel psikolojide kullanılan, iyi bilinen bir araçtır ancak aynı zamanda ağrı kliniklerinde de kullanılmıştır. Kronik ağrı için, bilişsel ve davranışsal değişkenlerle ilgili kaygıların daha spesifik ölçütleri tasarlanmıştır. Böyle bir araç ağrıya [13] davranışsal tepkileri ölçen Ağrı Anksiyete Belirtileri Ölçeği'dir (PASS). Ağrı Envanterinin Korkusu, hipotetik ağrıya neden olan durumlarda korku derecesini ölçer [14]. Bunlar genel anksiyete ölçümlerinden daha faydalıdır ve yaşanan acı ile ilgili daha spesifik bilgi verir. Depresyon için kullanılan DASS ve DAPOS da anksiyeteyi ölçmektedir.

Anksiyete ve Depresyon Coexist

Semptomlar ve sınıflamadaki farklılıklarına rağmen, depresyon ve anksiyetenin, şaşırtıcı derecede sık olarak eş zamanlı olarak var olduğu görülmektedir. Psikiyatride “huzursuzluk depresyonu” gibi terimler, huzursuzluk, uykusuzluk ve nonspesifik paniği de içeren kaygı olarak ortaya çıkan bir depresyon durumu için ele alınmıştır.

Hafif anksiyete belirtileri bile, depresif bir hastalığın seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yaşam boyu panik belirtileri olan depresif veya bipolar hastalarda depresyonun remisyonunda önemli gecikmeler vardır [15]. Bu amaçla, hem depresyon hem de anksiyetenin varlığı ağrının tedavisini daha zorlaştırır, ancak birinin varlığı diğerinin teşhisini caydırmak yerine uyanmalıdır.

Depresyon ve Anksiyete Tedavisi

Depresyon ve anksiyete tedavisinin ana grupları psikolojik ve farmakolojiktir. Bunların kapsamı bu makalenin çok ötesinde olmasına rağmen, depresyon ve anksiyeteyi ele alan bilişsel davranışçı terapinin kronik ağrı hastalarında etkinlik açısından çok iyi kanıtlara sahip olduğuna dikkat çekmektedir [16]. Farklı ağrı tipleri olan hastalara doğum için KBB'nin önemli kavramları da Ağrı Yönetim Programlarına dahil edilmiştir.

Akut Ağrıda Depresyon ve Anksiyete

Bugüne kadar depresyon ve anksiyete sadece kronik bir ortamda tartışılmıştır. Güncel çok boyutlu ağrı kavramları akut ortamda eşit derecede önemlidir. Cerrahi hakaretin dokuya olan uzaklığının yanı sıra, psikolojik ve çevresel faktörler akut ağrı deneyimini yüksek derecede etkiler [17].

Ameliyat öncesi anksiyete, çeşitli operasyonlar için postoperatif olarak daha yüksek ağrı şiddeti ile koreledir. Hastane ortamında, gözlemler, diğer hastalar ve ilaçlar için yapılan servislerde kesintiler nedeniyle, postoperatif dönemde uyku yoksunluğu ile anksiyete kötüleşmektedir. Bu kısır döngü, komplikasyon korkusu, kontrol kaybı ve çaresizlik korkusuyla şiddetlenir. Hastaneye başvurma ve bir ameliyat geçirme çoğu zaman için oldukça stresli bir olaydır ve sıklıkla perioperatif bakımda sıklıkla yer alan profesyoneller tarafından unutulur. Preoperatif depresyon aynı zamanda postoperatif dönemde ağrı yoğunluğunu, opioid gereksinimlerini herhangi bir yolla ve PCAS'dan (Hasta kontrollü analjezi sistemi) talep sayısını artırır. Depresyon var ise [18] analjezi ile daha yüksek memnuniyetsizlik oluşur.

Alex Jimenez'in İncelemesi

Baş ağrılarından kas gerginliğine ve vücut ağrısına kadar, ağrı endişe ve depresyondan muzdarip bireyler için her zaman çok aşina olabilir. Bununla birlikte, birçok araştırma, artrit ya da fibromiyalji gibi durumlardan kaynaklanan kronik ağrının çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına yol açabileceğini göstermiştir. Hem anksiyete hem de depresyon, ağrı algılamasının yanı sıra alevlenmede de temel katkıda bulunanlar olarak görülmüştür. Sonuç olarak, birçok sağlık çalışanı, anksiyete ve depresyon belirtilerini yönetmeye yardımcı olmak için terapötik stratejilere dayanan bir tedavi yaklaşımı geliştirmiştir. İlk olarak bu semptomları kontrol ederek, birçok doktor kronik ağrının yönetiminde güvenli ve etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Son araştırmalar, endokannabinoid sistemi ile kronik ağrının yanı sıra anksiyete ve depresyon arasında bir bağlantı bulmuştur.

Tedavi stratejileri

Kullanılan stratejiler prosedürel ve duyusal bilgiler, gevşeme ve dikkat stratejileri, hipnoz ve bilişsel davranışçı tedavilerdir. Anksiyolitik ilaçların gece ya da sabah hipnotiklerine sabahları da kullanımı yaygındır.

Ameliyatla ilgili prosedürel bilgilerin kombine edilmesi, postoperatif dönemde hastanın hissedeceği beklenen hislerle birlikte, ağrı algısı [19] yararları için Seviye I kanıtı (en az bir uygun şekilde tasarlanmış randomize kontrollü çalışmadan elde edilen kanıt) sağlamıştır. Cerrahi tedavi ile ilgili bilgi veren bir başka meta-analizde hastanede kalış süresinin azaldığı görüldü [20].

Gevşeme teknikleri, nefes alma teknikleri, kendi kendine hipnoz ve kas gevşemesi de dahil olmak üzere hastaları yatıştırıcı yöntemleri öğretmeyi içerir.

Bu, ağrıyı ve aynı zamanda kan basıncını ve nabzını [21] azaltmak için Seviye I kanıtı sağlayan bir metanalizde doğrulanmıştır. Ağrıdan hipnoz ve dikkat çektiği de etkililik için kanıt topladı. Hem laboratuvar hem de klinik katılımcılarda, hipnozun bir başka meta-analizinde, ağrının azaltılmasında “orta ila büyük” etki büyüklüğü gösterilmiştir [22].

Çocuklar için psikolojik müdahaleler de giderek daha fazla tanınmakta ve kullanılmaktadır. Bilişsel davranış stratejilerinin, çocuk ve ergenlerde prosedürle ilişkili ağrıda etkili olduğu gösterilmiştir [23].

Kullanılan teknikler nefes egzersizleri, dikkat dağıtıcı ve teşvikler içerir. Bu teknikler psikologları, ebeveynleri ve sağlık personelini içerir.

Yoğun bakımda bile, duygudurum bozuklukları dikkat gerektirir. Cerrahi ya da travma olmaksızın mekanik olarak havalandırılan hastaların ağrı yaşadığı bilinir ve bu da artan anksiyeteye ve olumsuz fizyolojik etkilere neden olur [24]. Analjezi ve sedasyonun bu nedenle ağrı göz önünde bulundurularak ayarlanması gerekir.

Akut cerrahi veya prosedürel durumlarda ağrı deneyimini kötüleştiren duygudurum bozukluklarını, özellikle de kaygıyı ortaya koymak için çok iyi kanıtlar vardır. Kanıtlar onkoloji ve pediatrik hastalara da uzanır. Temel bir strateji olarak, müdahalelerde yer alan herhangi bir sağlık çalışanı tarafından dikkatli bir açıklama ve korkuların yayılması uygulanmalıdır. Bu, yukarıda açıklanan bazı psikolojik tekniklerle birleştirilebilir. Kronik ağrıya göre akut duygudurum bozuklukları için daha yüksek düzeyde yüksek düzeyde kanıt vardır. Çalışmaların daha kısa zaman dilimleri ve işe alım için daha fazla sayıda uygun hasta bu duruma katkıda bulunan faktörlerdir.

Gap Bridging

Akut ağrının kronikleşmesine ne sebep olur? Kronik ağrı geliştiren pek çok hasta, bir akıntılı ağrı atağını bir çökelti [25] olarak iğneleyebilir. Bazı risk faktörleri bilinmektedir. Ameliyat sonrası kronik ağrıya neden olan amputasyon, torakotomi ve radikal mastektomi gibi cerrahi girişimler kötüdür. Psikososyal katılımcılar preoperatif dönemde 'psikolojik savunmasızlık', postoperatif depresyon ve anksiyete gibi etkenlerdir [26]. Bu nedenle, anksiyete ve depresyonun tedavisi ya da zayıflaması, uzun dönem sonuçları göz önüne alındığında, perioperatif ağrı kontrolünün hayati bir bileşeni olabilir. Artan ağrı şiddeti, kronik ağrı gelişimi için de bir risk faktörüdür. Bu nedenle akut ağrı tedavisi kronikleşmeyi önlemek için hayati öneme sahiptir.

Sonuç

Ağrı, hastaların tıbbi müdahale istediği en yaygın semptomlardan biridir. Depresyon ve anksiyete belirtileri sadece birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve ağrı kliniklerinde değil, aynı zamanda hastane ve palyatif bakım ortamlarında da dikkate alınmalıdır. Sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da göz önünde bulundurulmalıdır. Hastaların depresyon ve anksiyetenin ağrıdaki rolüne dair eğitimi her şeyden önemlidir, ancak tüm disiplinlerde sağlık mesleği mensupları tarafından bu konuların bilinmesi, kaliteli hasta yönetimi için gerekli ve gerekli olan adımdır.

Endokannabinoid Sistemi

ECS nedir?

ECS'nin ya da endokannabinoid sisteminin önemi daha yeni anlaşıldı ve şu anda hiç duymadığınız en temel vücut sistemi olarak adlandırılıyor. ECS vücutta ana sistemlerden biri olmasına rağmen, sinir sistemi veya damar sistemi gibi izole bir yapısal sistem değildir. Bunun yerine, endokannabinoid sistem insan vücudu boyunca geniş ölçüde dağılmıştır ve insan vücudundaki hemen her organda bulunabilen küçük yerleştirme istasyonlarına benzer şekilde kendi reseptör bölgelerinden oluşur.

ECS ne yapar?

ECS, insan vücudunun ana düzenleyici sistemidir. Dengede çok çeşitli vücut fonksiyonlarını sürekli olarak tutan bir iç dengeleme mekanizması gibi. Vücut, vücudun her yerinde farklı biyolojik süreçleri modüle eden kendi endokannabinoidlerini üretir ve bu endokannabinoidleri, doğurganlıktan acıya kadar her şey üzerinde çeşitli sonuçlar doğurur. Kanabinoid reseptörleri beyin, sinir sistemi, GI veya gastrointestinal, kanal, kemikler, bağışıklık sistemi, deri ve vücudun hemen hemen tüm diğer organlarında bulunabilir. Ayrıca, ECS düzenlemeye yardımcı olur:

 • Iştah
 • Kemik sağlığı
 • Kalori metabolizması
 • Doğurganlık
 • bağışıklık fonksiyonu
 • Iltihap
 • Ruh hali
 • Bellek
 • Ağrı hissi
 • cilt sağlığı
 • uyku
 • Stres tepkisi

Kannabinoidlerin Bitki Kaynakları Var mı?

Basitçe söylemek gerekirse, evet. Artık balıktan kuşlara, memelilere kadar birçok hayvanın kendi ECS'si olduğunu biliyoruz. Ek olarak, insanlar, endokannabinoidler olarak bilinen ECS ile etkileşime giren kendi kanabinoidlerini yaparken, aynı zamanda, fitokanabinoidler olarak bilinen bitki ve gıdaların bir karışımında bulunan ECS ile etkileşime giren bileşiklerin de olduğu anlaşılmaktadır. Bu bitki bazlı kannabinoidler, ya doğrudan kannabinoid reseptörlerine bağlanır ve ayrıca bir etkisi vardır, ya da vücutta üretilen endokannabinoidlerin metabolizması üzerinde bir etkiye sahip olabilirler. Bunlar eninde sonunda vücutlarını daha uzun süre tutabilmek için yıkımlarını yavaşlatabilirler.

Kenevir olarak yetiştirilen kenevir, tetrahidrokanabinolik asit veya THCA, kannabidiol veya CBD, tetrahidrokanabivarin veya THCV, kannabigerol veya CBG, kannabinol veya CBN dahil olmak üzere birçok fitokannabinoid içerir. Fitokanabinoid içeren yaygın kenevir bitkisi karabiber, karanfil, Ekinezya, yeşil çay, Panax ginseng ve siyah yer mantarı içerir. Doğada, kimyasal maddeler nadiren izolasyon halinde hareket ederler ve bu, özellikle dikkatle koordine edilmiş bir şekilde birlikte çalışan fitokanabinoidlerin her ikisi için de geçerlidir.

Kenevir ve Esrar Arasındaki Fark Nedir?

Kenevir ve esrar, aynı bitkinin temel olarak farklı bitki türleri olan Cannabis sativa L.'dır. Bir kültivar, seçici bir yetiştirme prosesi ile yapılmış veya ekilmiş bir bitki türüdür. Esrar, çoğu zaman THC'nin yaklaşık yüzde 18'ini içeren, eğlence ve tıbbi kullanım için yüksek düzeylerde psikoaktif kimyasal, THC veya tetrahidrokanabinoide konsantre edilmek üzere yetiştirilen bir tür esrardır. Tersine, kenevir esas olarak giyim, kağıt, biyoyakıt, biyo-plastik, diyet takviyeleri, kozmetik ve gıdalarda kullanılan bir esrar örneğidir. Kenevir, kurutulmuş çiçekli üst kısımlarda ölçülen 0.3% THC'den daha az içerir.

Sonuç olarak, Son zamanlarda yapılan araştırmalar, kronik ağrı psikolojisi, özellikle de anksiyete, depresyon ve ağrı arasındaki ilişki arasında güçlü bir bağlantı kurmuştur. Ruh sağlığı sorunları olan bireyler için kronik ağrı, özel durumları ile doğrudan ilişkilendirilebilen veya olmayabilen ortak bir semptom olabilir. Neyse ki hastalar, çeşitli tedaviler aracılığıyla anksiyete, depresyon ve kronik ağrılarını başarılı bir şekilde yönetebilirler. Yukarıdaki makalenin amacı, anksiyete, depresyon ve kronik ağrı arasındaki bağlantıyı göstermenin yanı sıra endokannabinoid sistemin veya ECS'nin önemini ve kanabinoidlerin kronik ağrı tedavisi olarak kullanımını tartışmaktır. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'nden (NCBI) referans verilen bilgiler. Bilgilerinizin kapsamı, kayropraktik ve spinal yaralanma ve durumlarla sınırlıdır. Konuyu tartışmak için, lütfen Dr. 915-850-0900 .

Alex Jimenez'in küratörlüğü

1. Amerikan Psikiyatri Derneği. DSM –IV-TR. Kaynak Kitapçığı 2000.
2. Magni G, Marchetti M, Moreschi C, Merskey H, Luchini SR. Ulusal sağlık ve beslenme muayenelerinde kronik kas-iskelet sistemi ağrısı ve depresyon belirtileri I. Epidemiyolojik takip çalışması. Ağrı 1993; 53 (2): 163 – 8. [PubMed]
3. Wilson KG, Eriksson MY, Joyce L, Mikail SF, Emery PC. Kronik ağrıda majör depresyon ve uykusuzluk. Clin J Ağrı 2002; 18: 77 – 83. [PubMed]
4. Bair MJ, Robinson RL, Katon W, Kroenke K. Depresyon ve ağrı komorbiditesi: Bir literatür taraması. Arch Intern Med 2003; 163 (20): 2433 – 45. [PubMed]
5. Taylor R, Lovibond PF, Nicholas MK, Cayley C, Wilson PH. Kronik ağrılı hastalarda depresyon değerlendirmesinde somatik maddelerin kullanımı: kronik ağrı ve klinik ve toplum örneklerinde zung kendi kendine derecelendirme depresyon ölçeğinin ve depresyon anksiyete stres ölçeklerinin karşılaştırılması. Clin J Ağrı 2005; 21 (1): 91 – 100. [PubMed]
6. Pincus T, Williams AC, Vogel S, Field A. Depresyon, anksiyete ve pozitif görünüm skalasının (DAPOS) geliştirilmesi ve test edilmesi. Ağrı 2004; Mayıs 109 (1 – 2): 181 – 8. [PubMed]
7. von Korff M, Le Resche L, Dworkin SF. Ortak ağrı semptomlarının ilk başlangıcı: Bir risk faktörü olarak depresyonun prospektif bir çalışması. Ağrı 1993; 55 (2): 251 – 8. [PubMed]
8. Fishbain DA, Cutler R, Rosomoff HL, Rosomoff RS. Kronik ağrı ile ilişkili depresyon: kronik ağrı mı? Bir inceleme. Clin J Ağrı 1997; 13 (2): 116 – 37. [PubMed]
9. Dersh J, Polatin PB, Gatchel RJ. Kronik ağrı ve psikopatoloji: araştırma bulguları ve teorik hususlar. Psikosom Med 2002; 64 (5): 773 – 86. [PubMed]
10. Worz R. Depresyonda ağrı, ağrıda depresyon. Ağrı Klinik Güncellemeler 2003; IASP Cilt XI, No. 5.
11. Kerns RD, Haythornthwaite JA. Kronik ağrı hastalarında depresyon: bilişsel davranış analizi ve rehabilitasyon sonucuna etkisi. J Clin Psychol 1988; 56 (6): 870 – 6. [PubMed]
12. McWilliams LA, Cox BJ, Enns MW. Kronik ağrı ile ilişkili duygudurum ve anksiyete bozuklukları: Ulusal temsili örneklemde bir inceleme. Ağrı 2003; 106 (1 – 2): 127 – 33. [PubMed]
13. McCracken LM, Zayfert C, Gross RT. Ağrı anksiyetesi belirtileri ölçeği: ağrı korkusunu ölçmek için bir ölçeğin geliştirilmesi ve doğrulanması. Ağrı 1992; 50 (1): 67 – 73. [PubMed]
14. McNeil D, Yağmur Suyu A. Ağrı sorusu korkusunun gelişimi - III. J Behav Med 1998; 21 (4): 389 – 410. [PubMed]
15. Frank E, Prien RF, Jarrett RB, Keller MB, Kupfer DJ, Lavori PL, ve diğ. Majör depresif bozuklukta terimlerin uzlaşma tanımları için kavramsallaştırma ve mantık. Remisyon, iyileşme, nüks ve yineleme. Arch Gen Psikiyatri 1991; 48 (9): 851 – 5. [PubMed]
16. Morley S, Eccleston C, Williams A. Baş ağrısı olmaksızın erişkinlerde kronik ağrı için bilişsel davranış terapisi ve davranış terapisinin randomize kontrollü çalışmalarının sistematik olarak gözden geçirilmesi ve meta-analizi. Ağrı 1999; 80 (1 – 2): 1 – 13. [PubMed]
17. Siddall PJ, Cousins ​​MJ. Bir hastalık varlığı olarak kalıcı ağrı: klinik yönetim için etkileri. Anest Analg 2004; 99 (2): 510 – 20. [PubMed]
18. ANZCA Akut Ağrı Yönetimi: Bilimsel Kanıt: Avustralya ve Yeni Zelanda Anestezistler Koleji; (2nd Ed.) 2005.
19. Suls J, Wan CK. Duyusal ve prosedürel bilgilerin stresli tıbbi prosedürler ve ağrı ile başa çıkmadaki etkisi. Bir meta-analiz. J Clin Psychol 1989; 57: 372 – 9. [PubMed]
20. Johnston M, Vogele C. Cerrahi için psikolojik hazırlığın faydaları: bir meta analiz. Ann Behav Med 1993; 15 (4): 245 – 56.
21. Luebert K, Hahme B, Hasenbring M. Tedaviye bağlı semptomları azaltmada gevşeme eğitiminin etkinliği ve akut non-cerrahi kanser tedavisinde duygusal uyumun iyileştirilmesi. Bir meta-analitik inceleme. Psikanoloji 2001; 10 (6): 490 – 502. [PubMed]
22. Montgomery GH, DuHamel KN, Redd WH. Hipnotik olarak indüklenen analjezinin bir meta analizi: hipnoz ne kadar etkilidir? Int J Clin Exp Hypn 2000; 48 (2): 138 – 53. [PubMed]
23. Güçler SW. Pediatrik psikolojide ampirik destekli tedavi: prosedürle ilişkili ağrı. J Pediatr Psiko 1999; 24: 131 – 45. [PubMed]
24. Schweickert WD, Kress JP. Analjezi ve sedasyonu optimize etmek için stratejiler. Kritik Bakım 2008; 12 (Suppl. 3): S6. [PMC ücretsiz makale] [PubMed]
25. Blyth FM, Mart LM, Kuzenler MJ. Kronik ağrılı engellilik ve Sydney toplumunda analjezi ve sağlık hizmetlerinin kullanımı. MJA 2003; 179 (2): 84 – 7. [PubMed]
26. Perkins FM, Kehlet H. Cerrahinin sonucu olarak kronik ağrı: Öngörücü faktörlerin gözden geçirilmesi. Anesteziyoloji 2000; 93 (4): 1123 – 33. [PubMed]

Ek Konular: Sırt Ağrısı

sırt ağrısı Dünya çapında iş ve sakat günlerde en sık görülen nedenlerden biridir. Nitekim, sırt ağrısı, sadece üst solunum yolu enfeksiyonları tarafından sayıca fazla olan doktor ofisi ziyaretleri için ikinci en yaygın neden olarak atfedilmiştir. Nüfusun yaklaşık yüzde 80'i yaşamları boyunca en az bir kez sırt ağrısı yaşayacak. Omurga diğer yumuşak dokular arasında kemikler, eklemler, bağlar ve kaslardan oluşan karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle, yaralanmalar ve / veya ağırlaştırılmış koşullar gibi fıtıklı diskler, sonunda sırt ağrısı belirtileri yol açabilir. Spor yaralanmaları veya otomobil kazası yaralanmaları sıklıkla sırt ağrısının en sık nedenidir, ancak bazen en basit hareketler ağrılı sonuçlara neden olabilir. Neyse ki, kayropraktik bakım gibi alternatif tedavi seçenekleri, omurga düzeltmeleri ve manuel manipülasyonların kullanımıyla ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir, sonuçta ağrı rahatlamasını iyileştirir.

EKSTRA ÖNEMLİ KONULAR: Sırt Ağrısı Yönetimi

DAHA FAZLA KONULAR: EXTRA EXTRA: El Paso, TX | Kronik Ağrı Tedavisi

tarafından yayınlanan

Blog'tan Son Yazılar

Lumbago Hafif ve Şiddetli Bel Ağrısı Gerçekler / İpuçları El Paso, TX.

Lumbago, kaslarda ve eklemlerde hafif ila aşırı ağrı anlamına gelen bir terimdir ... Görüntüle

Şubat 17, 2020

Coleus forskohlii ve Metabolik Sendrom

Hissediyor musunuz: Vücutta ağrılar, ağrılar ve şişme var mı? Kilo almak? Bel çevreniz… Görüntüle

Şubat 17, 2020

Sakroiliak Eklem Bozukluğu Sırt Ağrısı ve Kayropraktik El Paso, TX.

Sakroiliak eklem disfonksiyonu ve semptomları bel ağrısı için de bir neden olabilir… Görüntüle

Şubat 14, 2020
Hoşgeldiniz ve Bienvenidos. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Como Le Podemos Ayudar?